คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ


การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน


การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย


การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผัน


การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน


การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ


การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20(1)


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถ


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8