หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 
       
News  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร สอบถามโทร. 055-862-190 E-mail : saraban-thungsaikpp@lgo.mail.go.th
 
อำนาจหน้าที่
 
 


 
 
 

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลทุ่งทราย

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา  ได้แก่                  
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                  
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล    
        
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ  ในเขตเทศบาล ได้แก่
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  
(9) เทศพาณิชย์  
      
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ                  
(4) การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ                  
(5) การสาธารณูปการ                  
(6) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ                  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  
(9) การจัดการศึกษา                  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  
(14) การส่งเสริมกีฬา                  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  
(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                
(23) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่นๆ                  
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
(25) การผังเมือง                
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  
(28) การควบคุมอาคาร                  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 16.12 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 441 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 62190
โทรศัพท์ : 055-862-190 โทรสาร : 055-862-190 ต่อ 13
รับเรื่องร้องเรียน
055-862-190
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งทราย
จำนวนผู้เข้าชม 1,393,129 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10