ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คู่มือประชาชน

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ.pdf

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf

 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf

การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผัน.pdf

 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ.pdf

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20(1).pdf

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถ.pdf

 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย.pdf

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.pdf

 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค).pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ_ร_บ_ทะเบียนพาณิชย์ พ_ศ_ 2499 กรณีบุคคลธรรมดา.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ_ร_บ_ทะเบียนพาณิชย์ พ_ศ_ 2499 กรณี ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ_ร_บ_ทะเบียนพาณิชย์ พ_ศ_ 2499 กรณีนิติบุคคลตาม กม_ต่างประเทศ.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีนิติบุคคลตาม กม_ต่างประเทศ.pdf

 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณี หจก_ บริษัท.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณี หจก_ บริษัท.pdf

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีนิติบุคคลตาม กม_ต่างประเทศ.pdf

 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีบุคคลธรรมดา.pdf

 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ.pdf

 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ.pdf

 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค).pdf

 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

การแจ้งถมดิน.pdf

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี.pdf

 การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน).pdf

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี.pdf

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2.pdf

 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf

การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ_ศ_2543.pdf

 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน.pdf

 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม.pdf

 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร .pdf

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ_ศ_ 2499.pdf

 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน.pdf

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้าน.pdf

 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน.pdf

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.pdf

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.pdf

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี.pdf

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง.pdf

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.pdf

 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.pdf

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ.pdf

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ.pdf

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.pdf

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf

การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf

การรับแจ้งการย้ายออก.pdf

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด.pdf

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน.pdf

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า.pdf

 การรับชำระภาษีป้าย.pdf

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ.pdf

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf