ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


เดินหน้า ๒๗ ชุมชน ทม.ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น article

เดินหน้า 27 ชุมชน ทม.ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น

        สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น โดยมีประชาชนในชุมชน 27 ชุมชนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น พร้อมกับเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

         เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคีกัน นั้นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ  เพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักสามัคคีของ คนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไป ในแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยข้างต้น

           จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี

          โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ การสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ความมีระเบียบ วินัย รักษา กฎหมาย  การยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ให้ที่ประชุมเสนอปัญหา หรือความเดือดร้อนของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อคิดเห็นอื่นๆ 

           กำหนดการจัดกิจกรรมที่สร้างความปรองดองในพื้นที่ชุมชนตามความเหมาะสมเช่น  ด้านศาสนา ทำบุญ, เข้าวัด, ฟังธรรม, ด้านกีฬา  การแข่งขันกีฬา, ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาวัด ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาใดบ้าง และจะมีแนวทาง ทำกิจกรรมอย่างไร เสนอปัญหาและแนวความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kppnews.net

 

 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย article
สถ.หนุน อปท.ทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น article
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. ภาค๓