ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำแถลงนโยบายและแผนงาน

  คำแถลงนโยบาย

     จะนำนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

-    เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

-   น้ำแล้งภายในตำบลทุ่งทราย  ปรับปรุงระบบชลประทานให้สามารรับ-ส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ   

    -  เร่งปรับปรุงถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลการเกษตร (โครงการถนนลูกรังเข้าไร่นาและคันคลองส่งน้ำ)

-   ติดกล้องวงจรปิด 

-  ไฟฟ้าแสงสว่างและจัดให้มีเวรยามในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

-  จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตชุมชน

 

-    เร่งก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล เช่น บ้านทุ่งทราย  บ้านพานทอง  ตำบลพานทอง ,  บ้านหนองไผ่  บ้านใหม่ฤทธิ์เจริญ ตำบลคณฑีบ้านหนองนกชุม  บ้านสามแยก  ตำบลวังบัว, บ้านศรีสกุณา  บ้านป่าเหียง  ตำบลวังบัว 

 

    -  ขยายทางในเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

นโยบายหลักในการปฏิบัติหน้าที่

-   พัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มสตรี

    -  จัดให้มีเครื่องชั่งกลางและลานตากข้าว

    -  จัดหาตลาดเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น  กลุ่มกระยาสารท  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพ  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด  กลุ่มข้าวซ้อมมือ  กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ ฯลฯ

    -  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  โดยเทศบาลจะเป็นผู้นำการผลิตและใช้ใบโอดีเซลกับรถยนต์ของเทศบาลและรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร  ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

   -  จัดตั้งโครงการลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม

   -  ทำศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร

    -  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  วัด โรงเรียน

   -  ส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับการกีฬาท้องถิ่น

   -  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    -   พัฒนาอาชีพและสวัสดิการแก่ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ

   -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการ  ผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน

   -  สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เช่น  รถรับ  ส่งไปโรงพยาบาล  รถเข็น  แว่นตา  ไม้เท้า รถโยก ฯลฯ

   -  สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรวัยแรกเกิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เช่น  ผ้าอ้อม  ผ้าขนหนู เสื้อผ้า  แป้ง  สบู่ ขวดนม ฯลฯ