ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ประวัติเทศบาล

                       ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนาจนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนาในปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

             จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  และได้ยกฐานะเป็น  เทศบาลตำบลทุ่งทราย  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2550  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550

       ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

        1. จอ.ปัญญา    ฟ้ากระจ่าง    กำนันตำบลทุ่งทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ 

        2. นายพิสูจน์    ดีพิจารณ์      กำนันตำบลทุ่งทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ

        3. นายสุธน     สังข์ทอง        ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

        4. นายปรีชา     พุทธรักษา    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

        5.  นายสุธน    สังข์ทอง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

        6.  นายสุธน    สังข์ทอง        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย

         7.  นายพิสูจน์   ดีพิจารณ์     นายกเทศมนตีตำบลทุ่งทราย