ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-006 สายแยก กพ 4004 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย - บ้านชุมนาค ตำบลถาวรวัฒนาฯ
วันที่ 24/12/2020   15:59:22

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-006 สายแยก กพ 4004 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย - บ้านชุมนาค ตำบลถาวรวัฒนาฯ.pdf
ข่าวสอบราคา,ประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 05/01/2021   11:16:17
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 30/12/2020   16:38:11
ประกาสเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 18/12/2020   11:33:24
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 12-006 สายแยก กพ 4004 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย - บ้านชุมนาค ตำบลถาวร ตำบลถาวรวัฒนา วันที่ 03/12/2020   09:01:16
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 02/12/2020   11:21:20
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-011 สายบ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 14 บ้านสามแยก วันที่ 24/11/2020   11:36:26
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-011 สายบ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 14 บ้านสามแยก ตำบลทุ่งทราย วันที่ 24/11/2020   11:36:50
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 06/10/2020   09:58:40
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้วัดแก้วศรีวิไล ช่วง กม.0+000-0+160 หมู่ 1 ฯ วันที่ 30/09/2020   17:10:29
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดแก้วศรีวิไล ฯ วันที่ 21/09/2020   15:30:39
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 12-002 สายแยก กพ 4004 บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทรายฯ.pdf วันที่ 15/09/2020   10:30:16
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 12 - 002 สายแยก กพ 4004 บ้านไทรย้อย หมู๋ที่ 9 ตำบลทุ่งทรายฯ วันที่ 01/09/2020   11:40:43
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 01/09/2020   11:41:56
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 28/08/2020   13:56:10
ปะกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดแก้วศรีวิไล จากโค้งหน้าบ้านนายเสวียน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทรายฯ วันที่ 28/08/2020   13:52:22
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดแก้วศรีวิไล จากโค้งหน้าบ้านนายเสวียน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 18/08/2020   11:37:50
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 20/08/2020   15:14:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 วันที่ 05/08/2020   11:24:48 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 วันที่ 05/08/2020   11:19:30 article
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลา วันที่ 22/08/2018   15:33:01
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำแดงใต้ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 23/11/2016   09:57:33
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 7โครงการ วันที่ 12/03/2015   15:44:33
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่ชำรุด เกลี่ยกลบหลุมถนนลูกรัง จำนวน 29 โครงการ วันที่ 19/02/2015   11:42:53
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 08/10/2014   12:05:24
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทรายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 07/10/2014   17:08:10
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 07/10/2014   17:00:20
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 07/10/2014   16:54:51
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 07/10/2014   16:53:58
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทรายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 07/10/2014   16:50:33
โครงการก่อสร้างอาคารรับรองผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/09/2014   15:20:35
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทรายทราย วันที่ 29/07/2020   16:25:18
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 17 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/07/2020   13:34:35
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหมอดุสิต หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/07/2020   13:29:52
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 (ช่วงฟันหลอ) ตำบลทุ่งทรายฯ.pdf วันที่ 22/07/2020   12:03:00
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งออกกำลังกายผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสระ เทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทรายฯ.pdf วันที่ 22/07/2020   11:59:20
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20/07/2020   16:55:28
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(คอนกรีตรอบสระเทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1) วันที่ 20/07/2020   14:00:17
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (สายหมู่ที่4-หมู่ที่5 ช่วงฟันหลอ) วันที่ 20/07/2020   13:53:52
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทอวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 15/07/2020   15:06:11
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหมอดุสิต หมู่ที่ 16 วันที่ 10/07/2020   11:39:30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 17 วันที่ 10/07/2020   11:35:31
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง แลละการคำนวณราคากลาง วันที่ 08/07/2020   13:46:48
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 23/06/2020   16:31:43 article
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 23/06/2020   14:59:42
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่่มเติม) วันที่ 23/06/2020   14:46:39
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางอ้อน-ท่อลอดเหลี่ยมผู้ใหญ่เดช ช่วง กม.0+100-2+350 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 19/06/2020   10:58:43
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดแก้วศรีวิไล ช่วง กม.0+370-0+450 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 19/06/2020   10:59:00
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งเชือก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 19/06/2020   10:45:01
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง.pdf วันที่ 16/06/2020   09:13:17
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 16/06/2020   09:07:54
ประกาศเทศบาล เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 16/06/2020   09:03:16
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 20/05/2020   16:35:19
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม(นม)) วันที่ 18/05/2020   16:14:38
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง กพ.4004 ช่วงหมู่ที่ 10,11 ตำบลทุ่งทราย จำนวน 36 โคมฯ วันที่ 13/05/2020   16:47:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 07/05/2020   16:37:25
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง กพ.4004 ช่วงหมู่ที่ 10,11 ตำบลทุ่งทราย จำนวน 36 โคมฯ วันที่ 30/04/2020   09:12:46
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24/04/2020   11:30:11
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 24/04/2020   11:30:57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-008 สายแยก กพ 4004 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย วันที่ 26/02/2020   10:15:19
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง CSS-1,CRS-2 วันที่ 26/02/2020   09:13:44 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 17/02/2020   16:35:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 วันที่ 07/02/2020   13:15:06 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย วันที่ 03/02/2020   14:29:18 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย วันที่ 29/01/2020   10:04:55 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 วันที่ 27/01/2020   15:56:53 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ม.5 บ้านทุ่งทราย - บ้านทุ่งตากแดด วันที่ 22/01/2020   10:44:33 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังน้ำแดง วันที่ 17/01/2020   11:48:23 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำแดง วันที่ 22/01/2020   10:44:54 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสวนประดู่ วันที่ 25/12/2019   11:27:38 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสวนประดู่ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 06/12/2019   14:03:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ทางเข้า ศพด.ทต.ทุ่งทราย วันที่ 25/12/2019   11:23:39 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าหอประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 05/09/2019   13:47:02
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าหอประชุมสภาเทศลาบตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/08/2019   10:02:10
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย วันที่ 15/08/2019   14:52:51
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย วันที่ 23/05/2019   14:10:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมนานางชะอ้อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 01/05/2019   11:22:33
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 26/04/2019   10:54:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายบุญส่ง-คลองหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 10ิ บ้านทุ่งทรายกลาง วันที่ 04/04/2019   13:30:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 25/03/2019   16:14:50
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย วันที่ 21/03/2019   14:10:01
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/03/2019   09:21:49 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายบุญส่ง - คลองหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทรายกลาง ตำบลทุ่งทราย วันที่ 12/03/2019   14:00:42
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมนานางชะอ้อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 12/03/2019   13:55:11
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย วันที่ 12/03/2019   11:59:34
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย วันที่ 15/03/2019   09:19:15 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย วันที่ 08/03/2019   15:30:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 07/03/2019   16:27:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายใต้วัดแก้วศรีวิไลหมู่ 1 วันที่ 20/12/2018   15:28:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 วันที่ 20/08/2020   15:13:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายบุตรศรี-บ้านนางมะลิ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ วันที่ 12/12/2018   13:53:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้ วันที่ 12/12/2018   13:51:23
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 12/12/2018   13:48:58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วันที่ 20/08/2020   11:33:04 article
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 14/11/2018   11:09:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 วันที่ 09/11/2018   14:40:06
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 08/11/2018   15:02:30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16/10/2018   15:21:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย จำนวน 14 โครงการ วันที่ 06/09/2018   14:06:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นในส่วนที่ชำรุด สายเลียบคลอง หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 05/09/2018   11:37:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบคลองกงจีน หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งทราย - หมู่ที่ 6 ต.วังยาง วันที่ 05/09/2018   11:31:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบคลองหลังบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้ วันที่ 05/09/2018   11:12:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนในส่วนที่ชำรุด จำนวน 28 โครงการ วันที่ 05/09/2018   11:05:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางจิ๋ว - บ้านนางเหรียญยับ หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น วันที่ 31/08/2018   12:01:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังแยกสระสี่เหลี่ยมถนนสายหนองไผ่-ถนนสายพานทอง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 31/08/2018   11:57:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กพ.ถ.12-006 สายบ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย วันที่ 23/08/2018   13:19:26
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย จำนวน 14 โครงการ วันที่ 22/08/2018   15:53:53
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง วันที่ 22/08/2018   15:36:34
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนในส่วนที่ชำรุด จำนวน 28 โครงการ วันที่ 22/08/2018   14:47:17
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง วันที่ 22/08/2018   14:44:48
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กพ.ถ.12-006 สายบ้านทุ่งทราย - บ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 09/08/2018   11:26:03
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง(สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ดำเนินผ่านระบบ e-GP) วันที่ 09/05/2018   09:38:12 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 01/02/2018   11:41:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายต้นมะขามเทศ หมู่ที่ 17 บ้านวังน้ำแดง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25/01/2018   16:39:36
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนลูกรัง สายกลุ่มอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25/01/2018   16:38:12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 16/01/2018   10:07:02
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12/01/2018   12:37:46
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 04/01/2018   09:39:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านวังน้ำแดง ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/12/2017   10:52:30
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25/12/2017   15:31:47
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 7ซม. ตามโครงการ "ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15/12/2017   11:56:03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านวังนำ้แดง ตำบลทุ่งทราย วันที่ 12/12/2017   13:39:52
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 23/08/2017   14:24:07
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย วันที่ 18/08/2017   14:17:52
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเข้าบ้านนางสมปอง พิลึก หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น ตำบลทุ่งทราย วันที่ 18/08/2017   14:16:21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกล้วย ใจแสน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่ทงราย วันที่ 07/08/2017   15:56:38
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตสายป่าติ้ว หมู่ที่ 6 บ้านน้อน ตำบลทุ่งทราย วันที่ 07/08/2017   11:30:51
โครงการวางท่อระยาบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ เลียบถนนสาย กพ.ถ. 12 - 007 (สายแยก) ทางหลวงชนบท กพ 4004 - บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/09/2017   14:17:08
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง1R - บ้านนางแก มะรินิล หมู่ทีี่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 20/04/2017   13:42:27
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำแดงใต้ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 24/11/2016   15:03:40
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย วันที่ 25/10/2016   13:23:19
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 02/09/2016   10:17:58
ยกเลิกสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซืน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 01/09/2016   14:54:48
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 10/08/2016   12:35:08
โครงการปรับปรุงถนนเรียบคันคลองเวทนา พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 09/08/2016   13:48:07
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านสามจบ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:54:08
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:53:57
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:53:46
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสกุณา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:44:30
โครงการขุดสระขนมครกในลำคลองตะกองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วงที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:44:17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:44:09
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งตากแดด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:43:52
โครงการขุดสระขนมครกในลำคลองตะกองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายไสว โพธิสัตย์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่ทงราย วันที่ 29/07/2016   13:43:42
โครงการขุดสระขนมครกสระประมงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 4 บ้านสามจบ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:43:32
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งทรายออก ตำบลทุ่งทราย วันที่ 27/06/2017   10:48:30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 27/06/2017   10:38:51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:43:06
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ค.ส.ล. ถนนสายท่ามะเขือ - ทุ่งทอง ทช.กพ. 4004 ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:42:56
โครงการก้อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (สายบ้านนายโกมล-คลองลุงโท้) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:42:48
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย (ครั้งที่ 3) วันที่ 29/07/2016   13:42:39
โรางการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมูที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด และหมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:42:29
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:42:19
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ. 12- 007 สายแยก กพ 4004 - บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:42:03
โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย กพ.ถ.12-002 สายแยก กพ 4004-บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:41:49
โครงการก่อสร้างถนนบาดยางชนิดลาดยางชนิดผิวเคพซีล จำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวน 2 โครงการ วันที่ 29/07/2016   13:41:40
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:41:30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ วันที่ 29/07/2016   13:41:19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทรายเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:41:05
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองนกชุมใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:40:52
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทรายออก หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:40:42
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าเทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:40:31
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 7 โครงการ วันที่ 29/07/2016   13:40:19
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งตากแดด - บ้านทุ่งทรายออก ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:40:01
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งตากแดด - บ้านทุ่งทรายออก ตำบลทุ่งทราย วันที่ 29/07/2016   13:39:48
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 7 โครงการ วันที่ 29/07/2016   13:39:35
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่ชำรุด เกลี่ยกลบหลุมถนนลูกรัง จำนวน 29 โครงการ วันที่ 29/07/2016   13:39:19
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย ( ครั้งที่ 2 ) วันที่ 15/12/2014   15:42:21 article
สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกนีตเสริมเหล็ก เรียบถนนทางหลวง กพ 4004 หน้าทางเข้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 15/12/2014   15:38:40 article
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย กพ.ถ.12 - 007 สายแยก กพ4004 - บ้านทุ่งตากแดด หมุ่ที่ 11 - 5 บ้านทุ่งทรายออก - บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 14/06/2016   16:05:59 article
สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำแดงใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 15/12/2014   15:28:39 article
ประกาศสอบราคาจ้างดครงการปรับปรุงถนนสายลูกรังสายเลียบคันคลองกงจีน บ้านวังน้ำแดงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทราย -บ้านสามแยก ตำบลวังบัว วันที่ 15/12/2014   15:27:18 article
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายข้างวัดแก้วศรีวิไล หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/10/2014   15:02:10
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/10/2014   14:48:41
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 13/06/2016   15:52:29
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 14/06/2016   15:44:53
โครงการปรับปรุงอาคารในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/09/2014   15:29:18
โครงการก่อสร้างอาคารรับรองผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 22/09/2014   15:25:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ค.ส.ล. ระยะที่ ๒ วันที่ 11/06/2014   16:08:45
ก่อสร้างผนังกันน้ำสายข้างวัดแก้วศรีวิไล หมู่ที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ 16/06/2014   16:38:49
ก่อสร้างถนนพุนดิน และก่อสร้างถนนลูกรัง รวม ๒ โครงการ วันที่ 16/06/2014   16:35:39
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๘ โครงการ วันที่ 12/06/2014   11:43:11 article
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร และโครงการขุดลอกคลอง รวมจำนวน ๑๓ โครงการ วันที่ 12/06/2014   11:43:37 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถ คสล.ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐,๑๑ และ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 12/06/2014   11:44:17
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำสายข้างวัดแก้วศรีวิไล หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งทราย วันที่ 16/06/2014   16:34:01
ประกาศรายชื่อผุ้ค้าที่ชนะการประมูลฯ รถบรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนสลิง วันที่ 16/05/2014   10:59:12
ประกาศรายชื่อผุ้ค้าที่ผ่านเข้าประมุลฯ รถบรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนสลิง วันที่ 28/03/2014   11:34:22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ วันที่ 12/03/2014   11:04:24
จัดซื้อรถบรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนสลิง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E2/2557 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 วันที่ 06/03/2014   11:06:27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล E1/2557 และ E2/2557 วันที่ 24/02/2014   08:55:31
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก E1,E2/2557 วันที่ 13/02/2014   15:04:49
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ E1,E2/2557 วันที่ 13/02/2014   15:07:19
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคันคลองส่งน้ำ แยกจากถนนสายหมู่ที่ 2-7-สายทุ่งเชือก วันที่ 21/01/2014   13:35:15
ประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้าง จำนวน 2 โครงการ วันที่ 21/01/2014   13:36:04
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ วันที่ 06/01/2014   11:59:51
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเทท้ายฯ ครังที่ 2 วันที่ 06/01/2014   10:54:12
จัดซื้อรถบรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนสลิง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ครั้งที่ 2 วันที่ 20/12/2013   09:13:55
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลทุ่งทราย วันที่ 16/12/2013   11:48:28
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าที่จอดรถ ค.ส.ล.ถนนสายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง ทช.กพ.4004 ทั้งสองข้าง หมูที่ 10 วันที่ 16/12/2013   11:41:36
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนสลิง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วันที่ 09/12/2013   13:31:22
ประกวดราคาซื้อ วันที่ 20/11/2013   17:04:54
สอบราคาโครงการ ถนน คสล.หมู่ 11 บ้านทุ่งทรายออก วันที่ 14/08/2013   17:30:31 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนลูกรังทางเข้าวัดทรายทองวัฒนา หมู่ 11 ตำบลทุ่งทราย วันที่ 08/07/2013   16:33:56
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. วันที่ 30/05/2013   14:40:04
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย จำนวน 25 สาย วันที่ 21/03/2013   08:35:58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด วันที่ 21/03/2013   08:32:55
สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27/12/2012   15:28:06
ประกาศสอบราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 06/12/2012   15:51:39
โครง การก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าประปาหมุ่บ้าน-บ้านนายจำปา หมู่ 9 วันที่ 06/11/2012   09:52:48
สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 24/08/2012   08:52:25 article
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้าง,ก่อสร้างถนนลาดยางชนิอผิวแคปซีล วันที่ 24/08/2012   08:46:07 article
สอบราคาจ้าง วันที่ 07/09/2012   14:33:22
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) วันที่ 07/09/2012   14:36:45