ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลง พี่หัวดี".pdf

 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลง พี่หัวดี".pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี
การจัดการประกวดการออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ "อัตลักษณ์ผ้าถิ่นจากผืนแผ่นดิน กำแพงเพชร" ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2563 เพื่อการกุศล
ขอความอนุเคราะห์สนับสุนโครงการรถโรงหนัง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือนกันยายน2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน หน่วยงานสัมพันธ์อำเภอทรายทองวัฒนา ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ครั้งที่ 4/2563
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสแกน OR Code
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
โครงการคนละครึ่งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการรถนำเที่ยวของชมรมรถนำเที่ยวเกาะสมุย
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดแก้วศรีวิไล ฯ
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19
ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ เทศบาลตำบลทุ่งทราย ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 12 - 002 สายแยก กพ 4004 บ้านไทรย้อย หมู๋ที่ 9 ตำบลทุ่งทรายฯ
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ปะกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดแก้วศรีวิไล จากโค้งหน้าบ้านนายเสวียน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทรายฯ
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสแกน QR Code
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณี เพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 720/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12)
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย ที่ 544/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการแทน article
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดแก้วศรีวิไล จากโค้งหน้าบ้านนายเสวียน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลทุ่งทราย
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 5
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(คอนกรีตรอบสระเทศบาลตำบลทุ่งทราย หมู่ที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (สายหมู่ที่4-หมู่ที่5 ช่วงฟันหลอ)
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฏาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทอวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหมอดุสิต หมู่ที่ 16
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 17
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง แลละการคำนวณราคากลาง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ี 30 มิถุนายน 2563
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางชะอ้อน ม.8 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้วัดแก้วสรีวิไล ม.1 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งเชือก ม.13 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม(นม) article
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-008 สายแยก กพ 4004 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย-บ้านป่าเหียง ตำบลวังบัว หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562 article
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางอ้อน-ท่อลอดเหลี่ยมผู้ใหญ่เดช ช่วง กม.0+100-2+350 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดแก้วศรีวิไล ช่วง กม.0+370-0+450 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งเชือก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการค้นหา ผลการค้นเว็บ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 article
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ขอเชิญชวนสั่งซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม(นม))
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง กพ.4004 ช่วงหมู่ที่ 10,11 ตำบลทุ่งทราย จำนวน 36 โคมฯ
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
บทความประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง กพ.4004 ช่วงหมู่ที่ 10,11 ตำบลทุ่งทราย จำนวน 36 โคมฯ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค article
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ชาวต่างประเทศ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทรายเรื่องงดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 article
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-008 สายแยก กพ 4004 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง CSS-1,CRS-2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจน้ำประปาเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย article
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 42 พ.ศ.2562 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ม.5 บ้านทุ่งทราย - บ้านทุ่งตากแดด article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังน้ำแดง article
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำแดง article
ประชาสัมพันธ์การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง article
รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562 article
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำแดง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสวนประดู่ article
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายสวนประดู่ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) article
ประกาศ รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ทางเข้า ศพด.ทต.ทุ่งทราย article
ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศพด.ทต.ทุ่งทราย article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ อาหารเสริม (นม) article
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2562
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ปี ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง หลักเกกณฑ์และเงื่อนไขการลา ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปี๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ปี๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรห่วงใย ใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 (ชวงฟันหลอ) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ม.4-ม.5 ต.ทุ่งทราย article
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครู ผู้ทีที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 - ม.5 article
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2562 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าหอประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทราย
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ปิดงบประจำเดือน สิงหาคม 2562 article
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าหอประชุมสภาเทศลาบตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม article
ประชาสัมพันธ์ปิดงบประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากลานตากข้าว-บ้านนายสมชาย ม.5 บ้านทุ่งตากแดด article
ผลการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำาเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลทุ่งทราย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำาเนนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลานตากข้าว - บ้านนายสมชาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทรายฯ article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลานตากข้าว - บ้านนายสมชาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทรายฯ article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าติ้ว หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทรายฯ article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าหอประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล ปี ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง article
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2562 article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งทราย.pdf article
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเ่ดน ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่๑
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง และใบตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่เฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจรณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏืบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมนานางชะอ้อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายบุญส่ง-คลองหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 10ิ บ้านทุ่งทรายกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายบุญส่ง - คลองหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทรายกลาง ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมนานางชะอ้อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทราย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจน้ำประปาเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2562 article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง และใบตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายใต้วัดแก้วศรีวิไลหมู่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายบุตรศรี-บ้านนางมะลิ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1-ป.6
ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 article
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และดำเนินการผ่านระบบ e-GP article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่และบ้านวังน้ำแดงรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน กันยายน 2561
แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวัน จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 100 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉิน ( กู้ชีพ กู้ภัย ) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลกิจกรรมทำถังขยะอินทรีย์และถังขยะเปียกในครัวเรือน ปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร ปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0013 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสปริงเกอร์ขนาด 1 นิ้ว article
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปูพื้นยางพาราพร้อมปูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย จำนวน 14 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นในส่วนที่ชำรุด สายเลียบคลอง หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบคลองกงจีน หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งทราย - หมู่ที่ 6 ต.วังยาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองหลังบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนในส่วนที่ชำรุด จำนวน 28 โครงการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2561 article
แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางจิ๋ว-บ้านนางเหรียญยับ หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังแยกสระสี่เหลี่ยมถนนสายหนองไผ่-ถนนสายพานทอง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง CSS-1, CRS-2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กพ.ถ.12-006 สายบ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังในตำบลทุ่งทราย จำนวน 14 โครงการ
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราครากลาง โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนในส่วนที่ชำรุด จำนวน 28 โครงการ
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมชุดดั้มเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Oki รุ่น B280 ขนาด A3 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง CSS-1, CRS-2 article
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและตรวจเช็ครถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมขบวนโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งพร้อมจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถดับเพลิงชั่วคราว article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กพ.ถ.12-006 สายบ้านทุ่งทราย - บ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปูพื้นยางพารา พร้อมปูพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎคาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่ หัวเทียน น้ำมันออโต้ลูปและวัสดุอื่นๆ ของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบเครื่อง และระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2091 กำแพงเพชร article
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การปิดบัญชี ประจำเดือน มิุนายน 2561
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) article
คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพสำหรับผู้บริจาคในประเทศ
ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.
ประกาศ แนาวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี๒๕๖๑
ประกาศ แนาวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี๒๕๖๐
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 article
ปิดงบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (อาหารเสริมนม)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ลานกีฬา)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนม
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนม
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ปิดงบประจำเดือน เมษายน 2561
แบบรายงานเงินสะสม ณวันที่ 30 เมษายน 2561
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
รายงานการใช่จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
รายการการปิดงบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ปิดงบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานเงินสะสม (งส.1) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจน้ำประปาเทศบาลตำบลทุ่งทราย
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคันคลองส่งน้ำหลังบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ของเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายต้นมะขามเทศ หมู่ที่ 17 บ้านวังน้ำแดง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนลูกรัง สายกลุ่มอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งทรายออกตามพรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนลูกรัง สายกลุ่มอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายต้นมะขามเทศ หมู่ที่ 17 บ้านวังนำ้แดง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านวังน้ำแดง ตำบลทุ่งทราย
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 - 100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 7ซม. ตามโครงการ "ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561"
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านวังนำ้แดง ตำบลทุ่งทราย
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ปิดงบ เดือน พ.ย.60
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
คำสั้ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวัน จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบิติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี๒๕๖๑
เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง article
รายงานงบประจำเดือน ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ รถไถ และรถลากขนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง จำนวน 20 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรันฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV วัสดุและอุปกรณ์
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง๓ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)
ประกาศกำหนดโครงสร้างและจัดแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ประกาศแผนอัตรกำลัง๓ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) article
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าเทศบาลตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเข้าบ้านนางสมปอง พิลึก หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกล้วย ใจแแสน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนสายป่าติ้ว หมู่ที่ 6 บ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศนโยบายสาธารณะเทศบาลตำบล ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ประกาศนโยบายสาธารณะเทศบาลตำบล ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
โครงการวางท่อระยาบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ เลียบถนนสาย กพ.ถ. 12 - 007 (สายแยก) ทางหลวงชนบท กพ 4004 - บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
หลักเกณฑ์การลา article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง1R - บ้านนางแก มะรินิล หมู่ที่ 13 บ้านหนองนกชุมใต้ ตำบลทุ่งทราย
ขายทอดตลาดพัสดุเทศบาลตำบลทุ่งทราย
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำแดงใต้ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง รับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ article
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้อย ตำบลทุ่งทราย
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง เปนรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) article
เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยคนพิการรายใหม่ และรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) article
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล article
สอบราคาซื้อรถยนต์ที่นั่งส่วนกลาง เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน
โครงการปรับปรุงถนนเรียบคันคลองเวทนา พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลทุ่ทงราย
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง องค์กรเข้าใจเอดส์และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเพศภาวะและนโยบายด้านเอดส์ในที่ทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙ article
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านสามจบ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านร่มเย็น ม.16 ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ทงราย
คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานให้ผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติราชการแทน
การรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยคนพิการรายใหม่ article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสกุณา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งทราย
โครงการขุดสระขนมครกในลำคลองตะกองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วงที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งตากแดด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทราย
โครงการขุดสระขนมครกในลำคองตะกองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายไสว โพธิสัตย์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตากแดด ตำบลทุ่งทราย
โครงการขุดสระขนมครกสระประมงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 4 บ้านสามจบ ตำบลทุ่งทราย
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งทรายออก ตำบลทุ่งทราย
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รับสมัครคัดเลือกปลัดเทศบาล ระดับกลาง article
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ article
งานประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง"และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๙ article
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด article
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD article
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง องค์กรเข้าใจเอดส์และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเพศภาวะและนโยบายด้านเอดส์ในที่ทำงาน
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์รับโอน article
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์รายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต.ค.๕๔-พ.ค.๕๕)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทราย จำนวน ๑๔ โครงการ article
งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒ โครงการ และโครงการลงรัง จำนวน ๓ โครงการ article
รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ article
ปิดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ article
แผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๕ article
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๕ article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทรายเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำฯ โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) พร้อมหลังคาและอุปกรณ์การแพทย์ article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ article
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมหูช้างคอนกรีต ม.6 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ด้านหลังหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทราย article
ประกาศ เรื่อง โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.16 ตำบลทุ่งทราย article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 11 article
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิงและคนพิการ article
รับโอน/บรรจุพนักงาน article
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน (หลังวัดแก้วศรีวิไล) หมู่ 1 และหมู่ 10 ตำบลทุ่งทราย article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพูนดินพร้อมลูกรัง จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศ เรื่อง ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง article
ขอส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 article
รายงานการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลตำบลทุ่งทราย ประจำปี 2553 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2553 article
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดิน หมู่ที่ 1 article
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 2/2554 โครงการขุดลอกคลอง จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2554 article
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทรายเรื่อง ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน article
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมว
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก