ReadyPlanet.com
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletโลโก้เทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
bulletคำแถลงนโยบายและแผนงาน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletข้อมูลการติดต่อ
bulletสภาเทศบาล
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletงานป้องกันฯ
bulletงานการศึกษา
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletหลักธรรมาภิบาล
dot
สำหรับประชาชน
dot
bulletมาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งทราย
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีป้าย
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
dot
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
bulletการระงับเหตุสาธารณภัย
bulletการบริโภคน้ำอุปโภคบริโภค
bulletการชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
bulletแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
bulletแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
bulletข้อมูลเชิงสถิติ
dot
แบบคำร้องต่างๆ
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletแบบคำร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
dot
เทศบัญญัติและแผนพัฒนา
dot
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี
dot
การประเมิน ITA
dot
bulletการประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี
bulletผลการประเมิน ITA ประจำปี
dot
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
bulletแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
dot
กิจการสภา
dot
bulletกำหนดสมัยประชุมสภา
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
dot
งานเจ้าหน้าที่
dot
bulletพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
bulletจดหมายข่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
bulletจดหมายข่าวประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
dot
สถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
bulletวัดแก้วศรีวิไล
bulletวัดหนองนกชุม
bulletวัดวังน้ำแดง
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย เทศบาลตำบลทุ่งทราย, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสอง  3 แห่ง  พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

                              

  
ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ “แข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓”
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทราย ครั้งที่ 4 / 2563
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ